…
Play

Tänk. Om. Tänk. Till.

Vi bryr oss

Tänk. Om. Det är något vi gör dagligen. Vi funderar på hur vi ska kunna utveckla ännu bättre produkter, det handlar givetvis om att göra ännu bättre plagg – men att producera kläder är ett stort ansvar. Vi har ett ansvar för att göra det vi kan bäst, att utveckla och producera lätta arbets- och profilkläder, på ett så hållbart sätt som möjligt.

Egentligen är det högst naturligt. Vi vill som de flesta andra kunna säga till våra barn och barnbarn att vi gjorde vårt bästa för att bidra till en hållbarare värld. Tänk – om vi gör så där istället, hur blir det då?

Den cirkulära ekonomin tvingar oss att tänka till. Och om man tänker lite smartare kommer man lite längre. Det är lite av vårt motto på Texstar. Eller the Texstar Way som vi kallar det. Det innefattar även hur vi arbetar med hållbarhet. En del kallar det CSR. Vi kallar det att bry sig.


Hållbarhet ur tre perspektiv

Miljöperspektiv för textilproduktion

I en produktionsprocess finns det många delar som påverkar miljön. Det handlar om materialval, hur lite spill som blir över, vilka kemikalier som tillsatts – och hur själva produktionen sker. Det kan gälla infärgning, produktionsteknik, energiåtgång med mera. Transportlösningen är en annan faktor som påverkar. Genom att ta hem större partier kan man effektivisera transporterna. Det är ett av skälen till att Texstar har ett av marknadens mest välfyllda lager.

En annan viktig del är hur produkterna förpackas, där vi i så hög grad som möjligt eftersträvar återvinningsbara lösningar.

Socialt perspektiv för textilproduktion

Vi har alla sett på TV hur dåliga förhållandena kan vara i textilfabriker runt om i världen. För att verkligen få veta hur det går till i vardagen vid tillverkningen så har vi valt att arbeta med utvalda fabriker där vi har ett långt samarbete och full kontroll över produktionen. De anställda ska ha goda arbetsvillkor, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt och ha en självklar rätt att bilda fackföreningar. Och det gäller givetvis även i Sverige, Texstar ska vara ett bra företag att arbeta på.

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är självklara för oss – och det ska även gälla våra underleverantörer. Den innebär bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, vilket för oss i Sverige kan låta självklart. Tyvärr är det inte alltid så på många platser runt om i världen.

Ekonomiskt perspektiv för textilproduktion

Som företag är ekonomin central för att överleva. Vi ska vara en del av ett ekonomiskt system där både vi som arbetar på företaget och våra kunder ska ha ett sunt ekonomiskt utbyte av affären. En sund ekonomi innebär att vår verksamhet ska bedrivas långsiktigt effektivt för alla parter, utan att tappa miljö- och sociala perspektiv.


Tre viktiga åtaganden

Miljöcertifiering ISO 14001:2015

Texstar är ISO-certifierade för miljö (ISO 14001:2015) vilket visar vår ambition att hela tiden bli bättre och utveckla vårt miljöarbete så att alla i företaget drar åt samma håll. Den är också ett verktyg för att säkerställa att våra underleverantörer lever upp till våra miljömål. Vi ser vår ISO-certifiering som ett stöd för att arbeta med ständiga förbättringar på miljöområdet.

Standard 100 från Oeko-Tex

Klädproduktion sker globalt, där alla produktionsled – från råvara till färdig produkt ofta är utspridda runt jorden. Oeko-Tex är en internationell organisation, där oberoende internationella institut testar och certifierar textilprodukter genom alla bearbetningsled. Deras kriteriekatalog syftar till att skapa samsyn globalt vad gäller hälsofarliga ämnen.

För företag  inom textil- och klädbranschen ger Oeko-Tex en gemensam bedömningsnorm. För konsumenter innebär det att man får en testad säkerhet i form av hudvänlighet mm.

Kraven i standarden är olika beroende på vilken typ av användning slutprodukten är avsedd för och är indelat i fyra olika produktklasser. I Texstars produkter uppfyller alla ingående material och komponenter kraven i Produktklass II. För dig betyder det att Texstars kläder är trygga att bära närmast kroppen. Se mer om Oeko-Tex på www.oeko-tex.com

...

REACH – hindrar spridning av farliga kemikalier

REACH är EUs kemikalielagstiftning, som har utformats för att minska spridningen av farliga kemiska ämnen. Det innebär att alla, både nya och äldre, ämnen på marknaden måste registreras, riskbedömas och godkännas. För Texstar innebär det att vi ska:

  • Registrera de ämnen som vi tillverkar eller importerar
  • Upprätta och överlämna säkerhetsdatablad eller annan information till mottagarna av ämnet
  • Kontrollera om ämnet är föremål för tillståndskrav
  • Om vi vill fortsätta att använda eller släppa ut ett ämne på marknaden som omfattas av krav på tillstånd, så måste vi ansöka om tillstånd
  • Följa eventuella begränsningar av ämnet eller blandningen.

Mer om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se.